Đại giới đàn

Hình ảnh Đại giới đàn Thương Na Hòa Tu và Khai giảng năm học mới 2021

Vào sáng sớm ngày 5 tháng 6 năm 2021, trong không khí trang nghiêm nơi Chánh điện, chúng tôi nhận thấy trong Đại Giới Đàn có đầy đủ Tam sư, Thất chứng, Tứ vị Dẫn thỉnh và Tả hữu Giám đàn, cù...