Điện thư Phân ưu

Điện Thư Phân Ưu - Thân mẫu Hòa thượng Thích Nguyên Tâm

Ngoài đạo tâm trong sáng bất nhiễm như liên hoa, và hạnh nguyện hộ trì Phật pháp bao la dường biển cả, hương linh Phật tử đã dâng cúng lên đức Như lai một pháp khí Tỳ kheo tài hoa và ...

Điện thư Phân ưu

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu, Tăng trưởng Giáo đoàn V, hệ phái Khất sỹ Phật giáo Việt Nam, Viện ...

Thông Tri Tin Buồn

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc vô cùng kính tiếc khi hay tin: Thân sinh của Thầy giáo thọ Thích Quảng Định là cụ ông Nguyễn Văn Thiệt, nguyên sinh năm 1930, vừa mãn phần đầu giờ sáng ...