232 - Bệnh Gù Lưng, Gù Cột Sống phần 2/2 - BS. Nguyễn Bảo Khanh