Chương trình Tuần Pháp hội Phật đản PL.2565

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Tuần Pháp hội Phật đản PL.2565

Thứ Bảy, ngày 29/05/2021: ĐẠI LỄ LẠC THÀNH NI VIỆN BỒ ĐỀ PHẬT QUỐC

-03:00 pm: Cung đón đại chúng bằng xe Bus tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc

-03:30 pm: Chư tôn đức, quý Phật tử và quan khách vân tập về Ni viện

-04:00 pm: ĐẠI LỄ LẠC THÀNH

    + Niệm Phật cầu gia bị

    + Giới thiệu thành phần tham dự

    + Tác bạch dâng cúng già lam

    + Dâng hương cúng Phật

    + Bạch Tăng yết ma

    + Trì chú và tuần chiểu đất già lam

    + Hồi hướng

-05:30pm: Dược thực và Hoàn mãn.

 

Chủ Nhật, ngày 30/05/2021: ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2645 & LỄ THẾ PHÁT XUẤT GIA

-10:00 am: Khai đàn Sám hối

-11:15 am: Thính pháp:

    + Đề tài: Về tổ sư Thương Na Hòa Tu

    + Giảng sư: Thích Huyền Châu

-12:30 pm: Thọ trai

-01:30 pm: Sám hối Hồng Danh

-03:00 pm: Lễ Phật đản lần thứ 2645

-03:30 pm: Lễ thế phát Xuất gia

-04:30 pm: Lễ tắm Phật

-05:00 pm: Lễ trai tăng Cúng dường.

-06:00 pm: Hoàn mãn.

 

Thứ Hai, ngày 31/05/2021: TUẦN SÁM HỐI TAM NGHIỆP

-10:00 am: Trì 21 biến Chú Đại Bi

-11:15 am: Thính pháp:

    + Đề tài: Ý nghĩa và tâm quan trọng của Giới đàn

    + Giảng sư: TT. Thích Nguyên Tâm

-12:30 pm: Thọ trai

-01:30 pm: Lễ Ngũ Bách Hồng Danh Quán Thế Âm Bồ tát

-03:00 pm: Thầy Huyền Châu hướng dẫn Chúng xuất gia Học giới và Oai nghi

-04:30 pm: Tiểu thực, hoàn mãn.

 

Thứ Ba, ngày 01/06/2021: TUẦN SÁM HỐI TAM NGHIỆP

-10:00 am: Trì 21 biến Chú Đại Bi

-11:15 am: Thính pháp:

    + Đề tài: Phương pháp nghe pháp chân chánh

    + Giảng sư: TT. Thích Thanh Nguyên

-12:30 pm: Thọ trai

-01:30 pm: Lễ Ngũ Bách Hồng Danh Quán Thế Âm Bồ tát

-03:00 pm: Thầy Huyền Châu hướng dẫn Chúng xuất gia Học giới và Oai nghi

-04:30 pm: Tiểu thực, hoàn mãn.

 

Thứ Tư, ngày 02/06/2021: TUẦN SÁM HỐI TAM NGHIỆP

-10:00 am: Trì 21 biến Chú Đại Bi

-11:15 am: Thính pháp:

    + Đề tài: Giới luật là thọ mạng của Phật pháp

    + Giảng sư: TT. Thích Trung Duệ

-12:30 pm: Thọ trai

-01:30 pm: Lễ Ngũ Bách Hồng DanhQuán Thế Âm Bồ tát

-03:00 pm: Thầy Huyền Châu hướng dẫn Chúng xuất gia Học giới và Oai nghi

-04:30 pm: Tiểu thực, hoàn mãn.

 

Thứ Năm, ngày 03/06/2021: TUẦN SÁM HỐI TAM NGHIỆP

-10:00 am: Trì 21 biến Chú Đại Bi

-11:15 am: Thính pháp:

    + Đề tài: Vai trò Nữ tu trong Phật giáo

    + Giảng sư: Ni sư Thích Tịnh Quang

-12:30 pm: Thọ trai

-01:30 pm: Lễ Ngũ Bách Hồng DanhQuán Thế Âm Bồ tát

-03:00 pm: Thầy Huyền Châu hướng dẫn Chúng xuất gia Học giới và Oai nghi

-04:30 pm: Tiểu thực, hoàn mãn.

 

Thứ Sáu, ngày 04/06/2021: TUẦN SÁM HỐI TAM NGHIỆP

-10:00 am: Trì 21 biến Chú Đại Bi

-11:15 am: Thính pháp:

    + Đề tài: Thọ giới là bước lên thềm giải thoát

    + Giảng sư: TT. Thích Minh Trọng

-12:30 pm: Thọ trai

-01:30 pm: Lễ Ngũ Bách Hồng Danh Quán Thế Âm Bồ tát

-03:00 pm: Thầy Huyền Châu hướng dẫn Chúng xuất gia Học giới và Oai nghi

-04:30 pm: Tiểu thực, hoàn mãn.

 

Thứ Bảy, ngày 05/06/2021: ĐẠI GIỚI ĐÀN THƯƠNG NA HÒA TU & KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

-08:00 am: Lễ cung an chức sự Đại giới đàn

-08:30 am: Tác pháp Yết ma Truyền giới

-09:00 am: Đăng đàn Truyền giới Xuất gia

    + Chúng Sa di ni

    + Chúng thức xoa ma na     

    + Chúng Bồ tát xuất gia

-11:30 am: Thọ trai và chỉ tịnh

-12:30 pm: Đăng đàn Truyền giới Tại gia

    + Chúng Bồ tát tại gia

    + Chúng thập thiện

    + Chúng ngũ giới

- 04:30 pm: Lễ Khai giảng năm học mới

- 05:30 pm: Tiểu thực và hoàn mãn.