Thư mời Đại lễ lạc thành Ni viện Bồ Đề Phật Quốc, Đại giới đàn Thương Na Hòa Tu và Khai giảng năm học mới

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI

Tuần Pháp hội Phật đản PL.2565

(Đại lễ Lạc thành Ni Viện Bồ Đề Phật Quốc

Tuần sám hối Tam nghiệp - Đại giới đàn Thương Na Hòa Tu

Khai giảng Năm học mới).

Kính thưa quý Thiện nam, Tín nữ, Phật tử gần xa,…

Trong vô lượng việc lành, không có việc nào đem lại phước báo lớn hơn việc phát tâm thọ trì thánh giới và tôn tạo già lam phụng thờ Tam bảo.

Vì thế gần một năm qua, đạo tràng chúng ta đã cố gắng kiến tạo thêm được ngôi phạm vũ mới lấy tên là Ni Viện Bồ Đề Phật Quốc, tọa lạc tại số 18042 Villa Park Rd, Villa Park, CA 92861. Ni viện là nơi thanh tu cho Ni chúng và trợ duyên cho những sinh hoạt nội bộ góp phần định hình chương trình đại học Phật giáo trong tương lai.

Kính thưa chư liệt vị,

Ở hiện tại chúng ta cũng đã giữ được sự bình an sau đại dịch toàn cầu. Nếu không nhờ phước lực tự thân và Phật lực che chở, liệu chúng ta có được may mắn này chăng?

Cho nên trong mùa Phật đản năm nay, chúng ta hãy tinh tấn tham dự Tuần Pháp Hội Phật Đản PL.2565 để sám hối tam nghiệp, dọn sạch cõi lòng, đón nhận thánh giới, và nguyện đem công đức này hồi hướng đến hết thảy chúng sinh, mong cho tất cả đều được giải thoát tai ương, tiêu trừ bịnh tật là một việc làm có ý nghĩa to lớn biết bao.

Do đó, Tuần Pháp hội Phật đản năm nay sẽ được tổ chức trang nghiêm:

  • Từ ngày 29/5 đến ngày 5/6/2021
  • Địa chỉ: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị hãy phát tâm mạnh mẽ, cùng nhau vun trồng ruộng phước thanh tịnh này.

Nam mô Công đức lâm Bồ tát Ma ha tát.

California, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Thay mặt Ban tổ chức

Trân trọng

Tỳ kheo Thích Huyền Châu